Εγγραφείτε τώρα ή εάν είστε χρήστης πληκτρολογήστε το email σας και τον κωδικό πρόσβασης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κέρδισε τα προϊόντα ΤΕΝΑ της χρονιάς»

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Οι Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και «CARE DIRECT A.E.» (στο εξής οι «Τεχνικοί Ανάδοχοί») που εδρεύουν στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 41-45 και CARE DIRECT A.E., που εδρεύει στην Δάφνη Αττικής επί της οδού Δερβενακίων 8 διοργανώνουν με εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ESSITY Α.Ε.» που εδρεύει στην N. Κηφισιά, στο 17ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας (εφεξής «ο Διοργανωτής») την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κέρδισε τα προϊόντα ΤΕΝΑ της χρονιάς» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr (εφεξής καλούμενο ως «Δικτυακός Τόπος»). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Στην Προωθητική Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή και στους Τεχνικούς Αναδόχους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

 1. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/1/2020 (εφεξής η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») (και ώρα Ελλάδας 00:00), έως και την 5/4/2020 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να καλέσουν στο 800 800 3000 για ένα δωρεάν δείγμα πάνα-εσώρουχο μιας χρήσης ΤΕΝΑ PANTS PLUS και να δώσουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Κάθε συμμετέχων δύναται να ζητήσει δωρεάν δείγμα μόνο μία (1) φορά καθόλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας και δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση μία (1) μόνο φορά.

 

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 

 1. Δώρα

Οι δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν τις πάνες-εσώρουχα μιας χρήσης TENA Pants Plus για ένα (1) ολόκληρο έτος.

Προϊόντα TENA Pants Plus για 1 χρόνο αντιστοιχούν σε 1.100 τεμάχια, τη μέση ετήσια χρήση/καταναλωτή βάσει στατιστικών.

Συγκεκριμένα, οι νικητές θα παραλάβουν τις παρακάτω ποσότητες, ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος τους:

–      TENA Pants Plus Small: 20 κιβώτια των 4 συσκευασιών των 14 τεμαχίων

–      ΤΕΝΑ Pants Plus Medium: 20 κιβώτια των 4 συσκευασιών των 14 τεμαχίων

–      ΤΕΝΑ Pants Plus Large: 20 κιβώτια των 4 συσκευασιών των 14 τεμαχίων

–      ΤΕΝΑ Pants Plus Extra-Large : 23 κιβώτια των 4 συσκευασιών των 12 τεμαχίων

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού 

Την 10/4/2020 και ώρα 13:00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους των Τεχνικών Αναδόχων – μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα – Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο – για την ανάδειξη των συνολικά δέκα (10) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων, με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Δώρων. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την  παρούσα Προωθητική Ενέργεια. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της Προωθητικής Ενέργειας από την Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας και μέχρι την λήξη της.

Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr, όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωσηΠαραλαβή των Δώρων

Οι νικητές θα ενημερώνονται από τον Διοργανωτή με σχετική τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από κάθε νικητή την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του την αποστολή του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα γίνει με μία (1) συνολική αποστολή και όχι τμηματικά.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή της Προωθητικής Ενέργειας εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή οποιοσδήποτε νικητής της Προωθητικής Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του τηλεφωνικού κέντρου (800 800 3000) δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ώρα της σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.

Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους μέσω εταιρείας courier, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

 

 1. Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στη βάση δεδομένων του τηλεφωνικού κέντρου. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Προωθητικής Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα 

Η έμπρακτη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια με τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως προβλέπεται στον όρο 5 ανωτέρω αποτελεί την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος και της φωτογραφίας τους. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με την παραλαβή των Δώρων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων και πρόσβασης στα στοιχεία της συγκατάθεσής του, όποτε το θελήσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 εφόσον επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλεφωνικό κέντρο 800 800 3000.

 

 1. Ανάκληση Προωθητικής Ενέργειας – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει την Προωθητική Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της και οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο www.tenasynseola.gr με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης της Προωθητικής Ενέργειας υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προβολή της Προωθητικής ενέργειας.

 

 1. Τεχνικά μέσα

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων, καθυστερήσει ή αποτύχει η καταγραφή των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν την παρούσα Προωθητική Ενέργεια καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

13.  Δημοσίευση στοιχείων

Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου της Προωθητικής Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

 

Για τη συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια, ο διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται το ονομ/νυμό σας, τη ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας, που παρέχετε οι ίδιοι στο τηλεφωνικό κέντρο 800 800 3000, προκειμένου να γίνει η παράδοση των δώρων.

 

ΙΙ. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάδειξης νικητή.

 

ΙV. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο Διοργανωτής προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Προωθητικής Ενέργειας. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, κι υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιων παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

 

VΙI. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο 800 800 3000.

 

Σε κάθε περίπτωση επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.

 

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλο ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διοργανωτή. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

VIII. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

ESSITY HELLAS S.A.,

17ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας,

14564, Ν. Κηφισιά,

Αθήνα